Archívum: Támogatás

Írta:Erzsébet

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés szabályai

2015. szeptember 1-jétől módosul a gyermekétkeztetés támogatása, jogszabályban meghatározott korcsoportú és feltételeknek megfelelő gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosultak az alábbiak szerint.

 .

Ingyenes étkeztetés (az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani):

 ➡ a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

♦ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

♦ tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

♦ olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

♦ olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015. évben 89.408 Ft/hó), vagy

♦ nevelésbe vették;

 ➡ az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

♦ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

♦ nevelésbe vették;

 ➡ előző pontok szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

 ➡ az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

♦ nevelésbe vették, vagy

♦ utógondozói ellátásban részesül.

.

Kedvezményes étkezés (az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani):

 ➡ az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

 ➡ az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény okán a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

 ➡ 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, vagy az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

.

Három vagy több gyermeket nevelő családok esetén kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

♦ a tizennyolc éven aluli,

♦ a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

♦ életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

.

Az egy főre jutó havi jövedelem összegének számításánál a következő személyeket kell figyelembe venni:

♦ szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

♦ előző pontnál felsorolt (három vagy több gyermeket nevelő családok) gyermeket,

♦ az előző pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Írta:Erzsébet

Tartósan beteg és súlyosan fogyatékos gyermekek után járó támogatások

A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után a családokra nagyobb anyagi teher nehezedik, emellett a gyermek állapota a munkába visszatérést tartósan befolyásolja.  Részbeni kompenzációt szolgálják a bejegyzésben összefoglalt juttatások, idő- és anyagi kedvezmények. A gyermek állapota, a tartós betegségnek való megfelelés orvos-szakmai kérdés, ezzel kapcsolatban a gyermeket ellátó szakorvossal konzultáljon.

A tartós betegséget, illetőleg súlyos fogyatékosságot minden esetben szakorvosi igazolással szükséges alátámasztania, de van olyan támogatás, amelynél más dokumentumot, igazolást is csatolnia kell, erről célszerű az illetékes hivatalban felvilágosítást kérni.

.
Családtámogatás (szakorvosi igazolás leadásával a családtámogatási kifizetőhely felé):

 • magasabb összegű családi pótlék: családban nevelkedő gyermek esetén gyermekenként havonta 23.300 forint, egyedülálló esetén gyermekenként havonta 25.900 forint, legfeljebb a gyermek 18. életévéig, (a betegségek felsorolása – BNO – a mellékletben),
 • gyermekgondozási díj (gyes) továbbfolyósítása legfeljebb a gyermek 10. életévéig, havonta 28.500 forint,
 • gyes folyósítás megtartása mellett időkorlátozás nélküli keresőtevékenység folytatása,
 • kedvezményes utazásra jogosító igazolvány – gyermek + egy fő kísérő (BKK/BKV térítésmentes, távolsági közlekedés -vonat, busz- 90 százalékos kedvezmény).

 

Egészségbiztosítási kedvezmény:

 • közgyógyellátás alanyi jogon (lakóhely szerinti illetékes jegyzőn keresztül igényelhető).

 

Nyugellátás:

 • ideiglenes özvegyi nyugdíj a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek harmadik életévéig (elbíráló: nyugdíjbiztosítási igazgatóság, vagy nyugdíjfolyósító igazgatóság).

 

Térítési díjak:

 • gyermekétkeztetés: kedvezmény az intézményi térítési díj 50 százaléka (szakorvosi igazolás bemutatása, megállapítja intézményvezető),
 • bölcsődei gondozás (az étkezést lsd. előző pont): térítésmentes,
 • tankönyvellátás: ingyenes (normatív kedvezmény (a szülő nem kapja kézhez), a gyermek tankönyvellátását ingyesenesen, kölcsönzéssel, használt könyvvel biztosítják) (szakorvosi igazolás bemutatása iskola felé).

 

Foglalkoztatás:

 • évente a gyermekek után járó pótszabadságon felül két nap többlet pótszabadság jár beteg gyermekenként, amelyet a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság alapoz meg (pótszabadság nyilatkozat a foglalkoztató felé),
 • felmondási tilalom a gyermek harmadik eléletévét követően, amennyiben a munkavállaló gyermek gondozására fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe és erre az időre gyes folyósításban részesül.

 

Ápolási díj:

 • súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg gyermek után havonta 29.500 forint (illetékes szerv: járási hivatal).

 

Egyéb, szociális támogatás:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (jövedelemtől függő ellátás, önkormányzatnál kezdeményezhető),
 • mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (szakorvosi igazolás BNO: K.1.,L.1-5.,M.1-2.,N.1., önkormányzat),
 • súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (személygépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás) (szakorvosi igazolással a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalánál),
 • meghatározott összegű -13.000 forint- gépjárműadó-mentesség (szakorvosi igazolással, önkormányzatnál),

 

Adókedvezmény:

 • saját jogon, összevont adóalap (személyi jövedelemadó) adóját csökkentő kedvezmény rendeletben meghatározott betegségeknél (jogszabályban meghatározott igazolás birtokában, évközi érvényesítés foglalkoztató felé leadott nyilatkozattal, egyéb esetben az éves szja bevallásban).

 

Írta:Erzsébet

Tájékoztató normatív kedvezmények igénybevételéhez

A közoktatáshoz kapcsolódó különböző normatív kedvezmények és támogatások (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díj-kedvezmény) családok százezrei számára jelentenek fontos hozzájárulást a taníttatás költségeihez. A kedvezmények igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni (is) kell. Nem mindegy ugyanakkor, hogy mindez hogyan történik, felesleges sorban állással, többletadminisztrációval, vagy érdemi többletteher nélkül.

.
Megelőzendő a korábbi időszakban előforduló – és megítélésünk szerint helytelen – gyakorlatot, miszerint az oktatási intézmények a normatív kedvezmények érvényesítéséhez a szülőktől a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást kérnek (jellemzően a három- vagy több gyermek után járó, vagy beteg gyermek után járó magasabb összegben történő családi pótlék folyósításáról), az alábbiakban felhívjuk a figyelmet a jogosultság(ok) egyszerűbb igazolásának lehetőségeire.

Fotó: photostock/freedigitalphotos.net

.
A tankönyvtámogatásról rendelkező 23/2004.(VIII.27.)OM rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a normatív kedvezmény iránti igényt meghatározott igénylőlapon kell benyújtani,  amellyel egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.
A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt
ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; …
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.
Az ellátás kifizetését igazoló bérjegyzékkel, pénzintézeti számlakivonattal, vagy postai igazolószelvénnyel valamennyi szülő rendelkezik, tehát e miatt nem szükséges új igazolást kérni.

.
Az étkeztetési térítési díj-kedvezmény vonatkozásában pedig nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely kizárná a jogosultság fenti módokon történő igazolását, ezért e kedvezményre való jogosultság elbírálásához sem szükséges külön hatósági bizonyítványbeszereztetése.
A normatív kedvezményre jogosító családi pótlék összege tájékoztatásul (és segítségül) az alábbi:

 • A három- vagy többgyermekes család esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként 16.000,- Ft. (3 gyermekes „alap” családi pótlék havi összege: 48.000,- Ft)
 • A három-vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként 17.000,- Ft. (3 gyermekes „egyedülálló” családi pótlék havi összege: 51.000,- Ft)
 • Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után járó családi pótlék havi összege 23.300,- Ft; tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülállóként nevelő szülő részére havi 25.900,- Ft családi pótlék jár. (3 gyermekes családi pótlék havi összege, ha az egyik gyermek tartósan beteg: 55.300,- Ft, ugyanez egyedülálló szülő esetében: 59.900,- Ft)
 • A gyermek tartós betegségének igazolására a jogszabály szerint szakorvosi igazolást is el kell fogadni.

.
Előfordulhat az is, hogy a családi pótlék kifizetésére másik típusú  családtámogatási ellátással együttesen kerül sor.

 •  Családi pótlék utalása történhet gyermekgondozási segéllyel együtt, amennyiben 3 évesnél fiatalabb gyermek él a szülő háztartásában. A gyermekgondozási segély bruttó havi összege 28.500,- Ft, amelyből 10 % nyugdíjjárulék kerülhet levonásra (levonás esetén a nettó utalási összeg: 25.650,- Ft). A gyes töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
 • Családi pótlék folyósítása történhet gyermeknevelési támogatással összevontan, amennyiben a szülő három- vagy több kiskorút nevel a háztartásában és a legkisebb gyermek életkora 3 és 8 év közötti. A gyermeknevelési támogatás bruttó havi összege 28.500,- Ft, amelyből minden esetben 10 % nyugdíjjárulék kerül levonásra. A gyet töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. (Pl: 3 gyermekes „alap” családi pótlék + nettó gyet = 48.000+25.650=73.650,- Ft.)

.
Az általában sem könnyű tanévkezdés többletterheinek csökkentése érdekében kérjük, hogy a normatív kedvezményekre való jogosultság megállapítása során szíveskedjenek a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni.  Kérjük továbbá, hogy minderről – a rendelkezésre álló szokásos fórumokon – tájékoztassák a szülőket és tanulókat.

.

Forrás: Magyar Államkincstár- Tájékoztató valamennyi nevelési-oktatási intézmény Igazgatójának a normatív kedvezmények (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díjkedvezmény) igénybevételéhez szükséges igazolásokról (Letöltés)

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.