Címke archívum: Tgyás

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Várhatóan így változik a táppénz, tgyás, gyed összege

Napokban beterjesztett törvényjavaslat szerint módosulnak a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély (Tgyás), a gyermekgondozási díj (Gyed) összegének megállapítására vonatkozó szabályok, illetőleg a baleseti táppénz, valamint júliustól a gyermek kórházi ápolása alatt a gyermek mellett tartózkodó szülő jogosulttá válik gyermekápolási táppénzre (Gyáp). 

Változik a táppénz, tgyás, gyed összege

A számítási szabályok módosítása két lépésben történik, első lépés 2013. július 1-jétől, második lépés 2015. január 1-jétől érvényes. Egy átmeneti rendelkezés lehetővé teszi, hogy az igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg a gyermekgondozási díj összege a 2013. június 30-a után kezdődő ellátásra való jogosultság esetében egészen a 2014. április 26-át megelőzően született gyermekek vonatkozásában bezáróan nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján járna.

A tervezet szerint, az első lépéstől kezdődően az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (Tgyás, Gyed, táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet veszik figyelembe.  Az első lépés módosításai azokat az igénylőket érinti, akiknek az ellátásra való jogosultság évében, vagy azt megelőző naptári évben a biztosítást megalapozó jogviszonyuk változott, vagyis például munkahelyet váltottak, vagy egyéni/társas vállalkozói jogviszonyukat munkaviszonyra „cserélték”, illetőleg éppen fordítva, stb.  A jelenleg érvényes számítások mellé új, speciális számításokat vezetnek be.

A módosítás második lépése már minden pénzbeli ellátást igénylőt érint. Változik a figyelembe vehető jövedelem irányadó (vizsgált) és számítási időszaka. Az egyén előzményitől függően az ellátás alapja 180 naptári napi, vagy 120 naptári napi, vagy a tényleges, vagy a szerződéses jövedelem, vagy a minimálbér lehet, illetőleg új meghatározással a kedvezmény szabály érvényesíthető. A jövedelemadatokat már nem a fogalkoztató szolgáltatja, hanem az adóhatóság.

Mindkét lépésben kiemelt szerepet kap a biztosítás folyamatosságának a fenntartása. Újdonság, hogy az Tgyás és Gyed jogosultságról minden esetben határozatot bocsátanak ki. Az ellátásokra vonatkozó felső korlátokban nem várható módosítás.

A gyermek fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásának tartamára fizetendő táppénz tervezett mértéke ötven százalék. A gyermek életkorához kötött gyermekápolási táppénzes napok száma változatlan marad, a kórházi kezelésre járó Gyáp ezen napok terhére vehető igénybe.

Figyelem! A bejegyzés a törvénytervezet tartalmáról nyújt tájékoztatást, a végleges változat eltérhet a fenntiektől!

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Tgyás, gyed, táppénz összege 2013-ban

Táppénz maximum 2013. évA pénzbeli egészségbiztosítási ellátások a kieső jövedelem részleges pótlására szolgálnak és bizonyos határig az pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel arányosan vehetők igénybe, amelyet elsősorban a bérjövedelem, a tagi jövedelem, a vállalkozói kivét vagy legalább a minimum járulékfizetési kötelezettség figyelembevételével kell megfizetni.

Meghatározott feltételek mellett az ellátás alapja, vagy a folyósítható összeg maximalizált, ami a mindenkori minimálbér függvénye. Ez még korántsem jelenti azt, hogy új év, új minimálbér és mindenki automatikusan az új maximalizált összegre válik jogosulttá.

A terhességi-gyermekágyi segély (tgyás) napi átlagát, amennyiben a kismama nem rendelkezik 180 naptári napi figyelembe vehető jövedelemmel, legfeljebb a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének figyelembevételével (196.000 forint)  számítják.  Akinek a szerződéses, illetőleg a tényleges jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet veszik figyelembe.  Legalább 180 napi jövedelem esetén a tgyás alap korlátlan és a mértéke változatlanul 70 százalék. Az egy napra megállapított bruttó összeg a teljes folyósítás alatt változatlan.

A gyermekgondozási díj havi bruttó összege legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A maximumban megállapított összeget az év első hónapjában csak akkor vizsgálják felül, ha gyedet legalább 180 napi jövedelemből számították. Amennyiben az alap összege megengedi, a folyósítandó összeget megemelik, legfeljebb a maximum összegig. 2013. évben a gyed maximum havonta bruttó 137.200 forint.

A táppénz (saját jogú és gyermekápolási) maximum a folyósítható napi bruttó összegre vonatkozik, az egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét. 2013. év táppénz maximum egy napra bruttó 6.533 forint, nyilván csak a magasabb figyelembe vehető jövedelemmel rendelkezőket érinti. Az új maximum a 2013-ban kezdődő táppénz jogosultság esetén folyósítható. Egyéb esetben a táppénz alapja a minimálbér, vagy a tényleges jövedelem, a mértéke két év folyamatos biztosítási idő esetén 60 százalék, ennél rövidebb folyamatos biztosításnál és kórházi kezelés idejére 50 százalék.


Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Tgyás, gyed, táppénz – ügyintézési határidő

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti kérelem beérkezését követően az  eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje főszabály szerint 30 nap, amelybe a kérelem benyújtásának napja és végzés kibocsátásánál, a végzés közlésének napja nem számít bele.  Postai úton továbbított kérelemnél a benyújtás napja, a postára adás napja. Amennyiben a hátáridő utolsó napja olyan napra esik, amely napon az elbíráló szervnél a munka szünetel, a határidő az ezt követő munkanapon jár le.

Előfordul, hogy az ellátás iránti igény hiányosan érkezik a kifizető szerv felé és a beérkezést követő 8 napon belül hiánypótló végzésben kérik be a hiányzó dokumentumokat (pl. hiányzik az előző munkaviszony megszűnésekor kiadott jövedelemigazolás). A hiánypótlásra való felhívástól a teljesítésig terjedő időszak az ügyintézési határidőbe nem számít bele. A pótlás elmulasztásának jogkövetkezménye az kérelem elbírálásának megszüntetése lehet.

A kérelem beérkezéskor vizsgálni kell, hogy az igénylő a kérelmet a megfelelő szervhez nyújtotta-e be  és  a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama az ügyintézési határidőnél nem vehető figyelembe (pl. a kérelmezőnek egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van és az igényét nem az elbírálásra jogosult kifizetőhelyhez nyújtotta be).

Az ügyintézési határidőbe szintén nem számít bele a jogsegélyeljárás időtartama. Ilyen eljárás, ha az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni,  illetőleg az ügy  elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság rendelkezik (pl. MÁK-tól Gyes folyósításra vonatkozó adatok bekérése).

Szintén figyelmen kívül kell hagyni  a szakhatóság eljárásának időtartamát, a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges időt, a szakértői vélemény elkészítésének időtartamát, a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartamát.

Továbbá az olyan eljárás időtartamát, amelyben  a hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról való értesítését mellőzte, és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, annak befejezésétől számított nyolc napon belül értesíti az ügyfelet, hogy az – az iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével – megismerhesse a bizonyítékokat, azokra nyolc napon belül észrevételt tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő (pl. a biztosítási jogviszony létesítésnek ellenőrzése).

Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a elbíróló szervnek az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, az elbíráló szerv az eljárást végzéssel felfüggeszti és a felfüggesztés időtartama az ügyintézési határidőnél nem vehető figyelembe. Tipikus eset, amikor a jogosultság megállapításához a biztosítási jogviszony fennállásának tisztázása szükséges, pl. a munkáltató által egyoldalúan kezdeményezett munkaviszony megszüntetésével (felmondás) kapcsolatban a munkavállaló bírósághoz fordul és a bírósági eljárás alatt, a bírásági határozat jogerőre emelkedéséig  az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás elbírálását felfüggesztik.

2012. július 1-től tervezett új rendelkezés bevezetése megteremti annak a lehetőségét, hogy abban az esetben, ha a pénzbeli ellátásra jogosult személy részére az ellátás elbírálása az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a jogosult részére előleg kerüljön folyósításra, annak érdekében, hogy az ellátásra jogosult ez idő alatt se maradjon ellátatlanul. A megállapított  összegbe a folyósított előleg beszámításra kerül, amennyiben az előleg alacsonyabb összegű, mint a ténylegesen járó ellátás. A megállapított összegnél magasabb összegben folyósított előleg összegét vissza kell fizetni, ha az nem számítható be. Az előleget abban az esetben is vissza kell fizetni, ha az igénylő ellátásra nem jogosult. A visszafizetésről a kifizető szerv határozatot bocsát ki és az összeget az igénylő a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül köteles visszafizetni.

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.