Tag Archive Támogatás

ByHorváthné Pelyva Erzsébet

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés szabályai

2015. szeptember 1-jétől módosul a gyermekétkeztetés támogatása, jogszabályban meghatározott korcsoportú és feltételeknek megfelelő gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosultak az alábbiak szerint.

 .

Ingyenes étkeztetés (az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani):

 ➡ a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

♦ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

♦ tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

♦ olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

♦ olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015. évben 89.408 Ft/hó), vagy

♦ nevelésbe vették;

 ➡ az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

♦ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

♦ nevelésbe vették;

 ➡ előző pontok szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

 ➡ az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

♦ nevelésbe vették, vagy

♦ utógondozói ellátásban részesül.

.

Kedvezményes étkezés (az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani):

 ➡ az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

 ➡ az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény okán a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

 ➡ 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, vagy az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

.

Három vagy több gyermeket nevelő családok esetén kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

♦ a tizennyolc éven aluli,

♦ a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

♦ életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

.

Az egy főre jutó havi jövedelem összegének számításánál a következő személyeket kell figyelembe venni:

♦ szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

♦ előző pontnál felsorolt (három vagy több gyermeket nevelő családok) gyermeket,

♦ az előző pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

ByHorváthné Pelyva Erzsébet

Tartósan beteg és súlyosan fogyatékos gyermekek után járó támogatások

A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után a családokra nagyobb anyagi teher nehezedik, emellett a gyermek állapota a munkába visszatérést tartósan befolyásolja.  Részbeni kompenzációt szolgálják a bejegyzésben összefoglalt juttatások, idő- és anyagi kedvezmények. A gyermek állapota, a tartós betegségnek való megfelelés orvos-szakmai kérdés, ezzel kapcsolatban a gyermeket ellátó szakorvossal konzultáljon.

A tartós betegséget, illetőleg súlyos fogyatékosságot minden esetben szakorvosi igazolással szükséges alátámasztania, de van olyan támogatás, amelynél más dokumentumot, igazolást is csatolnia kell, erről célszerű az illetékes hivatalban felvilágosítást kérni.

.
Családtámogatás (szakorvosi igazolás leadásával a családtámogatási kifizetőhely felé):

 • magasabb összegű családi pótlék: családban nevelkedő gyermek esetén gyermekenként havonta 23.300 forint, egyedülálló esetén gyermekenként havonta 25.900 forint, legfeljebb a gyermek 18. életévéig, (a betegségek felsorolása – BNO – a mellékletben),
 • gyermekgondozási díj (gyes) továbbfolyósítása legfeljebb a gyermek 10. életévéig, havonta 28.500 forint,
 • gyes folyósítás megtartása mellett időkorlátozás nélküli keresőtevékenység folytatása,
 • kedvezményes utazásra jogosító igazolvány – gyermek + egy fő kísérő (BKK/BKV térítésmentes, távolsági közlekedés -vonat, busz- 90 százalékos kedvezmény).

 

Egészségbiztosítási kedvezmény:

 • közgyógyellátás alanyi jogon (lakóhely szerinti illetékes jegyzőn keresztül igényelhető).

 

Nyugellátás:

 • ideiglenes özvegyi nyugdíj a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek harmadik életévéig (elbíráló: nyugdíjbiztosítási igazgatóság, vagy nyugdíjfolyósító igazgatóság).

 

Térítési díjak:

 • gyermekétkeztetés: kedvezmény az intézményi térítési díj 50 százaléka (szakorvosi igazolás bemutatása, megállapítja intézményvezető),
 • bölcsődei gondozás (az étkezést lsd. előző pont): térítésmentes,
 • tankönyvellátás: ingyenes (normatív kedvezmény (a szülő nem kapja kézhez), a gyermek tankönyvellátását ingyesenesen, kölcsönzéssel, használt könyvvel biztosítják) (szakorvosi igazolás bemutatása iskola felé).

 

Foglalkoztatás:

 • évente a gyermekek után járó pótszabadságon felül két nap többlet pótszabadság jár beteg gyermekenként, amelyet a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság alapoz meg (pótszabadság nyilatkozat a foglalkoztató felé),
 • felmondási tilalom a gyermek harmadik eléletévét követően, amennyiben a munkavállaló gyermek gondozására fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe és erre az időre gyes folyósításban részesül.

 

Ápolási díj:

 • súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg gyermek után havonta 29.500 forint (illetékes szerv: járási hivatal).

 

Egyéb, szociális támogatás:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (jövedelemtől függő ellátás, önkormányzatnál kezdeményezhető),
 • mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (szakorvosi igazolás BNO: K.1.,L.1-5.,M.1-2.,N.1., önkormányzat),
 • súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (személygépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás) (szakorvosi igazolással a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalánál),
 • meghatározott összegű -13.000 forint- gépjárműadó-mentesség (szakorvosi igazolással, önkormányzatnál),

 

Adókedvezmény:

 • saját jogon, összevont adóalap (személyi jövedelemadó) adóját csökkentő kedvezmény rendeletben meghatározott betegségeknél (jogszabályban meghatározott igazolás birtokában, évközi érvényesítés foglalkoztató felé leadott nyilatkozattal, egyéb esetben az éves szja bevallásban).

 

ByHorváthné Pelyva Erzsébet

Tájékoztató normatív kedvezmények igénybevételéhez

A közoktatáshoz kapcsolódó különböző normatív kedvezmények és támogatások (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díj-kedvezmény) családok százezrei számára jelentenek fontos hozzájárulást a taníttatás költségeihez. A kedvezmények igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni (is) kell. Nem mindegy ugyanakkor, hogy mindez hogyan történik, felesleges sorban állással, többletadminisztrációval, vagy érdemi többletteher nélkül.

.
Megelőzendő a korábbi időszakban előforduló – és megítélésünk szerint helytelen – gyakorlatot, miszerint az oktatási intézmények a normatív kedvezmények érvényesítéséhez a szülőktől a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást kérnek (jellemzően a három- vagy több gyermek után járó, vagy beteg gyermek után járó magasabb összegben történő családi pótlék folyósításáról), az alábbiakban felhívjuk a figyelmet a jogosultság(ok) egyszerűbb igazolásának lehetőségeire.

Fotó: photostock/freedigitalphotos.net

.
A tankönyvtámogatásról rendelkező 23/2004.(VIII.27.)OM rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a normatív kedvezmény iránti igényt meghatározott igénylőlapon kell benyújtani,  amellyel egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.
A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt
ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; …
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.
Az ellátás kifizetését igazoló bérjegyzékkel, pénzintézeti számlakivonattal, vagy postai igazolószelvénnyel valamennyi szülő rendelkezik, tehát e miatt nem szükséges új igazolást kérni.

.
Az étkeztetési térítési díj-kedvezmény vonatkozásában pedig nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely kizárná a jogosultság fenti módokon történő igazolását, ezért e kedvezményre való jogosultság elbírálásához sem szükséges külön hatósági bizonyítványbeszereztetése.
A normatív kedvezményre jogosító családi pótlék összege tájékoztatásul (és segítségül) az alábbi:

 • A három- vagy többgyermekes család esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként 16.000,- Ft. (3 gyermekes „alap” családi pótlék havi összege: 48.000,- Ft)
 • A három-vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként 17.000,- Ft. (3 gyermekes „egyedülálló” családi pótlék havi összege: 51.000,- Ft)
 • Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után járó családi pótlék havi összege 23.300,- Ft; tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülállóként nevelő szülő részére havi 25.900,- Ft családi pótlék jár. (3 gyermekes családi pótlék havi összege, ha az egyik gyermek tartósan beteg: 55.300,- Ft, ugyanez egyedülálló szülő esetében: 59.900,- Ft)
 • A gyermek tartós betegségének igazolására a jogszabály szerint szakorvosi igazolást is el kell fogadni.

.
Előfordulhat az is, hogy a családi pótlék kifizetésére másik típusú  családtámogatási ellátással együttesen kerül sor.

 •  Családi pótlék utalása történhet gyermekgondozási segéllyel együtt, amennyiben 3 évesnél fiatalabb gyermek él a szülő háztartásában. A gyermekgondozási segély bruttó havi összege 28.500,- Ft, amelyből 10 % nyugdíjjárulék kerülhet levonásra (levonás esetén a nettó utalási összeg: 25.650,- Ft). A gyes töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
 • Családi pótlék folyósítása történhet gyermeknevelési támogatással összevontan, amennyiben a szülő három- vagy több kiskorút nevel a háztartásában és a legkisebb gyermek életkora 3 és 8 év közötti. A gyermeknevelési támogatás bruttó havi összege 28.500,- Ft, amelyből minden esetben 10 % nyugdíjjárulék kerül levonásra. A gyet töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. (Pl: 3 gyermekes „alap” családi pótlék + nettó gyet = 48.000+25.650=73.650,- Ft.)

.
Az általában sem könnyű tanévkezdés többletterheinek csökkentése érdekében kérjük, hogy a normatív kedvezményekre való jogosultság megállapítása során szíveskedjenek a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni.  Kérjük továbbá, hogy minderről – a rendelkezésre álló szokásos fórumokon – tájékoztassák a szülőket és tanulókat.

.

Forrás: Magyar Államkincstár- Tájékoztató valamennyi nevelési-oktatási intézmény Igazgatójának a normatív kedvezmények (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díjkedvezmény) igénybevételéhez szükséges igazolásokról (Letöltés)

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.