Archívum: Normatív kedvezmény

Írta:Erzsébet

Tájékoztató normatív kedvezmények igénybevételéhez

A közoktatáshoz kapcsolódó különböző normatív kedvezmények és támogatások (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díj-kedvezmény) családok százezrei számára jelentenek fontos hozzájárulást a taníttatás költségeihez. A kedvezmények igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni (is) kell. Nem mindegy ugyanakkor, hogy mindez hogyan történik, felesleges sorban állással, többletadminisztrációval, vagy érdemi többletteher nélkül.

.
Megelőzendő a korábbi időszakban előforduló – és megítélésünk szerint helytelen – gyakorlatot, miszerint az oktatási intézmények a normatív kedvezmények érvényesítéséhez a szülőktől a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást kérnek (jellemzően a három- vagy több gyermek után járó, vagy beteg gyermek után járó magasabb összegben történő családi pótlék folyósításáról), az alábbiakban felhívjuk a figyelmet a jogosultság(ok) egyszerűbb igazolásának lehetőségeire.

Fotó: photostock/freedigitalphotos.net

.
A tankönyvtámogatásról rendelkező 23/2004.(VIII.27.)OM rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a normatív kedvezmény iránti igényt meghatározott igénylőlapon kell benyújtani,  amellyel egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.
A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt
ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; …
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.
Az ellátás kifizetését igazoló bérjegyzékkel, pénzintézeti számlakivonattal, vagy postai igazolószelvénnyel valamennyi szülő rendelkezik, tehát e miatt nem szükséges új igazolást kérni.

.
Az étkeztetési térítési díj-kedvezmény vonatkozásában pedig nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely kizárná a jogosultság fenti módokon történő igazolását, ezért e kedvezményre való jogosultság elbírálásához sem szükséges külön hatósági bizonyítványbeszereztetése.
A normatív kedvezményre jogosító családi pótlék összege tájékoztatásul (és segítségül) az alábbi:

  • A három- vagy többgyermekes család esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként 16.000,- Ft. (3 gyermekes „alap” családi pótlék havi összege: 48.000,- Ft)
  • A három-vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként 17.000,- Ft. (3 gyermekes „egyedülálló” családi pótlék havi összege: 51.000,- Ft)
  • Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után járó családi pótlék havi összege 23.300,- Ft; tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülállóként nevelő szülő részére havi 25.900,- Ft családi pótlék jár. (3 gyermekes családi pótlék havi összege, ha az egyik gyermek tartósan beteg: 55.300,- Ft, ugyanez egyedülálló szülő esetében: 59.900,- Ft)
  • A gyermek tartós betegségének igazolására a jogszabály szerint szakorvosi igazolást is el kell fogadni.

.
Előfordulhat az is, hogy a családi pótlék kifizetésére másik típusú  családtámogatási ellátással együttesen kerül sor.

  •  Családi pótlék utalása történhet gyermekgondozási segéllyel együtt, amennyiben 3 évesnél fiatalabb gyermek él a szülő háztartásában. A gyermekgondozási segély bruttó havi összege 28.500,- Ft, amelyből 10 % nyugdíjjárulék kerülhet levonásra (levonás esetén a nettó utalási összeg: 25.650,- Ft). A gyes töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
  • Családi pótlék folyósítása történhet gyermeknevelési támogatással összevontan, amennyiben a szülő három- vagy több kiskorút nevel a háztartásában és a legkisebb gyermek életkora 3 és 8 év közötti. A gyermeknevelési támogatás bruttó havi összege 28.500,- Ft, amelyből minden esetben 10 % nyugdíjjárulék kerül levonásra. A gyet töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. (Pl: 3 gyermekes „alap” családi pótlék + nettó gyet = 48.000+25.650=73.650,- Ft.)

.
Az általában sem könnyű tanévkezdés többletterheinek csökkentése érdekében kérjük, hogy a normatív kedvezményekre való jogosultság megállapítása során szíveskedjenek a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni.  Kérjük továbbá, hogy minderről – a rendelkezésre álló szokásos fórumokon – tájékoztassák a szülőket és tanulókat.

.

Forrás: Magyar Államkincstár- Tájékoztató valamennyi nevelési-oktatási intézmény Igazgatójának a normatív kedvezmények (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díjkedvezmény) igénybevételéhez szükséges igazolásokról (Letöltés)

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.