Családi pótlék összege

A családi pótlék havi ellátás és hóközi igénylés, vagy megszűnés esetén is a teljes ellátást folyósítják. Ugyanazon gyermek (személy) után csak egy jogosultat illet meg. Együtt élő szülők -együttes nyilatkozatuk alapján- bármelyikük igényelheti, ha a gyermeket saját háztartásukban nevelik.  Megállapodás hiányában, az ellátást igénylő szülő személyéről a gyámhatóság dönt. A gyámhatóság közreműködését kérelmezni kell. Az augusztus 30-tól hatályba lépő szabályozás szerint egyidejűleg csak egy ellátás, vagy nevelési ellátás, vagy iskoláztatási támogatás folyósítható.

.

Családi pótlék havi összege:

 1. egygyermekes család esetén 12.200 Ft,
 2. egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft,
 3. kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 Ft,
 4. két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 Ft,
 5. három, vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 Ft,
 6. három, vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 Ft,
 7. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben, vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23.300 Ft,
 8. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900 Ft,
 9. olyan súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermek esetén (18 . életévét betöltött), akinél a szülő a tankötelezettség teljesítésétől függetlenül a tankötelezettség teljesítése végéig jogosult az iskoláztatási támogatásra  20.300 Ft.

A közoktatási intézményben a tankötelezettség megszűnését követően tanulmányokat folytató tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított iskoláztatási támogatást a 7. és 8. pontban megjelölt összeggel kell folyósítani (9. pontra nem vonatkozik).

.

Fogalom meghatározások

Vér szerinti, örökbe fogadott, vagy nevelt gyermek, aki az igénylő háztartásában él és

 • akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
 • aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
 • aki a családi pótlékre saját jogon jogosult, vagy
 • aki fogyatékos szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn.

Saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek, aki a szülővel (vér szerinti, örökbe fogadó, szülővel együtt élő házastárs, gyermeket örökbe fogadni kívánó személy)életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

Jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket (személyt) is,

 • aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül,
 • akit szociális intézményben 30 napot meg nem haladóan helyeztek el, vagy
 • aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok átmeneti otthonában tartózkodik.

Egyedülálló, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától különél és nincs élettársa.

Családi pótlék megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, gyámot is, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa

 • közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs,
 • vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
 • rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, ill. rehabilitációs járadékban részesül és nyugdíjának vagy járadékának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj összegét, ill. a rehabilitációs járadék legkisebb összegét és egyéb jövedelme sincs,
 • nyugellátásban (nem tartoznak ide az előző pontban felsoroltak), átmeneti járadékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelme sincs,
 • időskorúak járadékában, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme sincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,
 • a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme sincs.

Nevelőszülő: az a személy, aki nevelőszülői jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerős határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

Hivatásos nevelőszülő: az a személy, aki speciális foglalkoztatási jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerős határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:

 • az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
 • az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Kereső tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként, vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenység.

Jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy külföldről származó – vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét (2010-ben 73.500 Ft).

Rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem.

.

72 válasz a(z) Családi pótlék összege bejegyzéshez

 1. Üdv! Kérdésem az lenne hogy betöltöttem a 20. életévemet,2012. júliusában, és mivel most okj-s képzésen vagyok ami 2 éves már több osztálytársamtól is megvonták a családi pótlékot. És én is még kapom csak akkor kiváncsi lennék, hogy tanév végéig jár akkor hivatalosan?

  • A családi pótlékot annak a tanévnek a végéig folyósítják, amelyben a 20. életévedet betöltöd. A tanév hivatalosan 2012.09.01-2013.08.31-ig tart kivéve, az utolsó év, mert akkor a tanév vége az utolsó vizsganap.

 2. Kedves Erzsébet!

  Azt szeretném megtudni, hogy a lányom 2011.július.14-én betöltötte a 20. évét, szeptemberben megy egyetemre. Kapom-e még a családi pótlékot 1 évig?
  Köszönettel, Melinda

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Melinda!

   Felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után nem jogosult családi pótlék folyósításra. 3 vagy több gyermek esetében a gyermekek után járó családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe veszik, a hallgatói jogviszonyt igazolva, tehát ebben az esetben továbbra is 16.000 Ft/gyermek összeg jár.

 3. Kedves Erzsébet!

  Arról szeretnék érdeklődni, hogy 19 éves lányom után, aki most tavasszal fejezte be a középiskolában az 5.évet meddig jár még a családi pótlék? Felsőfokú okt. intézményben nem tanul tovább, OKJ-s képzésre jelentkezett, ami szeptembertől indul.Ott azt a felvilágosítást kaptuk, hogy családi pótlékra jogosult, amiben én kételkedem… Erre szeretnék választ kapni, hogy valóban így van-e!
  Válaszát nagyon köszönöm! Üdvözlettel: F. Judit

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Judit!

   A középiskolai tanulói jogviszony megszűnésének hónapjáig jogosult családi pótlékra, a jogviszony megszűnését követő 15 napon belül erről köteles a MÁK-ot írásban tájékoztatni.. Újból igényelheti 2 hónapra visszamenőleg, hogy a tanulmányok folytatása közoktatási intézményi rendszeren belül történik és tanulói jogviszonyt igazolja az intézmény. A jogosultság annak a tanévnek a végén szűnik meg, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét.

 4. Kedves Erzsébet!
  Az lenne a kérdésem hogy van egy hölgy ismerősöm aki 3 gyermeket nevel, egy kiskorú (középiskolás), 2 pedig idén érettségizett és szeptembertől főiskolai tanulmányokat szeretnének folytatni (ha sikerül a felvétel). Azzal tisztában vagyok hogyha a 2 főiskolás gyermek igazolja főiskolai hallgatói jogviszonyát, akkor megígényelheti szeptemberben az 1 gyerekre az emelt összegű családi pótlékot, de kérdésem hogy a nyári hónapokra (július,augusztus) jár-e még a 3 gyerekre a családi pótlék, és ha már nem, ezt visszamenőleg (szeptemberben) amikor elkezdik a főiskolai tanulmányokat akkor meg lehet-e valahogy ígényelni?! Köszönöm válaszát!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Judit!

   A családi pótlék folyósítását 2 hónapra visszamenőleg lehet igényelni, és így juthat hozzá a “kiesett időre” járó családi pótlékhoz. Ahogy meg van a hallagatói jogviszonyokról az igazolás, az visszamenőleges igényléssel együtt továbbítsák a MÁK felél.

 5. Tisztelt Cím !

  Julius 19-én töltömbe a 18-életévemet Szüleim elhunytak , 2003-ban tüdő műtétem volt jelenleg is magasabb összegű családi pótlékot folyositanak a gyámomnak !
  Az igényléshez szükséges iratok rendelkezésre állnak amit Junius-ban feladom az illetékes Igazgatoság részére , de a magasabb összegű családi potlék igényléséhez ideiglenesen még töltessem ki a Pulmonologiai Szakorvosommal , vagy megszünik a jogosultságom a Magasabb összegű családi pótlékra , a Nyugdíjfolyositó Rehabilitációs vizsgálatra ad idő pontot , de akkor Julius honapban nem kapok Magasabb összegű családi pótlékot ha elérem az 50 % egészségkárosodást , amit ad a országos rehabilitációs és szociális szakértői intézet azt a Magyar Állam Kincstár részére nyujtsam be vagy az Állam Kincstár is külön el fog küldeni ?
  Továbbra is jár 18. életév betöltése után az Utazási kedvezményes kártya ( amenyiben Magasabb összegű családi pótlékot elbírálják ) .

  Köszönöm segítségüket várom megtisztelő válaszadásukat !

  Köszönettel és Tisztelettel : Csákány Alexander

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Alexander!

   A 18. életéve előtt esedékes felülvizsgálaton vegyen részt és a pulmonológus által kiállított igazolást küldjék el a MÁK felé és nyilatkozat formájában kérjék a 18. életév betöltését követő folyósításhoz szükséges egészségkárosodás mértékének megállapítását. A továbbiakról tájékoztatja a MÁK. Az utazási kedvezmény feltétele a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság.

 6. Kedves Erzsébet!
  Mi ma voltunk pulmonologián és kaptunk szakorvosi javaslatot az emelt szintű családi pótlékhoz,a kérdésem,hogy a közgyógy igazolványt hol kell intézni? mi kell hozzá? előre is köszönöm válaszát . Kristóf Vivien

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Vivien!

   A pulmonológus által kiállított Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez….. c. nyomtatványt adja le a gyermekorvosnál és kérje a közgyógy igényléséhez szükséges anyag összeállítását. Ha ezt megkapja, emellett egy nyomtatványt kitöltve (önkormányzatnál megkapja), az önkormányzatnál kell a közgyógy igényt leadni, a tartós betegségről kiállított igazolást be kell mutatni. Ezt követően postai úton megkapja a határozatot, majd az igazolványt.

 7. Szeretném megkérdezni, hogy a 19 éves fiam 2011- ben érettségizik.

  Meddig jár a családi pótlék és az adókedvezmény? április 29-ig, vagy augusztus 31-ig?

  Köszönettel

  Szabó Istvánné

 8. Kedves Erzsébet! Szeretném meg kérdezni, hogy meddig jár a tartós beteg lányomra kiemelt családi pótlék. Most 18 éves és szeptemberbe megy az egyetemre nappalai tagozaton. Államiba.Ha fel veszik.Volt Az ORSZIBA is és 40% értékelték. Ugyanis ő Cukor beteg, 11 éves korától.Én úgy tudom, hogy ha nappalin tanul , akkor 20 éves koráig jár. De Nem tudom pontosan.Kérem legyen szives tájékoztatni engem. Köszönöm előre is kedvességét.Üdvözlettel: Nyitrai Imréné.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   18. életév betöltése után a magasabb összegű családi pótlék folyósításához legalább 50%-os egészségkárosodás igazolása szükséges. Ennek hiányában a tanév végéig jár a normál családi pótlék és az egyetemi évekre már nem.

 9. Érdeklődni szeretnék hogy miért nem kapjuk meg az emelt családi pótlékot?
  5 éves alányom allergiás a penészre kutyaszőrre,parlagfűre,lisztpor és házi porra.
  a pulmonológián azt írták a papírjára allergiás asztma rinithis.
  Két éve használja a Ventolint és a pulmocortot
  két hónapja szedi a singuler tablettát.
  valóban nem vagyunk jogosultak az emelt családira?

  nagyon sokat van itthon mert köhög és egy megfázás is elhúzódik nála akár két hétre is.

  Köszönöm válaszát.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Judit!

   Az allergia nem tartozik azon betegségek között, ami alapján jogosult magasabb összegű családi pótlékra. A pulmonológusnak kell elbírálni, hogy mi a gyermek betegsége és ennek megfelelően kiállítani az igazolást a magasabb összegű családi pótlék igényléshez. Ez megtörtént? Illetőleg a MÁK utasította el a kérelmét?

  • Mi hasonlóan voltunk anno. 2 éves korától küzdünk a levegőért.
   Többet volt itthon mint oviban. Kiderült, hogy jogosultak vagyunk, de erre rá kellett kérdezni a szakorvosnál. Sőt gyesre is el tudtam menni ami 10 éves korig járt. Mellette dolgozni tudtam a lehetőség szerint.
   Emelt összegű családi pótlékot kapunk. Ingyenes utazási igazolvány, valamint közgyógy(keret szerint) is jár a megemelt csp. mellé a gyermeknek.
   MÁK-tól lehet kérni a nyomtatványt 3 pld. Amit a szakorvos tölt ki. Ez alapján lehet igényelni a többi dolgot is, egy része automatikus, de rá kell kérdezni, mert maguktól nem ajánlják fel.
   Javult ahelyzet, de sajnos nem teljesen tünetmentes. Már 13 éves, de jól tudjuk a gyógyszerekkel karban tartani, és eddig a kórházat is megúsztuk.
   Sikeres ügyintézést kívánok!
   Erika

 10. Kedves Erzsébet!
  Szeretném pontosítani a családi pótlékkal kapcsolatos járandóságot. Ha gyermek 2011 novemberben tölti be 20 életévét, akkor megkapja még a családi pótlékot 2011-2012 tanévre? Idén érettségizik gimnáziumban és felvételizni szeretne egyetemre.
  Köszönettel:
  Edit

 11. Vargáné Márton Erzsébet

  Kedves Erzsébet!
  Három gyermekemet egyedül nevelem, lányaim is tanulnak még, az idősebbik főiskolán nappali tagozaton, a fiatalabb, érettségi után most másodévesként szakosodik.
  Egyedül a 16 éves fiamra kapom már csak a családi pótlékot 14800Ft-ot.
  Ebbe az összegbe már bele van számítva hogy még van két tanuló testvére is?
  Ha nem, akkor mit kell tennem?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Zsóka

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Erzsébet!

   Az összeg folyósításánál két gyermeket vesznek figyelembe, nem hármat. Az összeget akkor kaphatja három gyermek után, ha főiskolás hallgatói jogviszonyát igazolják, valamint a középső gyermek közoktatási intézményben folytat tanulmányokat és a tanulói jogviszonyt szintén igazolják (ezt vezetett nyilvántartás alapján elvileg elektronikus úton automatikusan megkapja a MÁK). Ha úgy véli, hogy minden feltétel adott a jogosultsághoz, érdeklődjön a MÁK-nál, illetőleg pótolják az igazolásokat.

 12. Mátyásné babácsi andrea

  Kedves Erzsébet.Szeretném megtudni,hogy a fiam 2010.12.15.én tölti a 20.ik évét.De szakmunkásképzö iskolában most 11.ik évfolyamos.meddig jár a családipótlék neki?Köszönettel Andrea.

 13. Tóthné Csehovics Mónika

  Eltűnt a kérdésem, pedig sürgős lenne és nagyon fontos!

 14. Szeretnék érdeklődni, hogyan alakul a családi pótlékunk, ha három gyermekünk van: a legidősebb főiskolai hallgató, rá természetesen nem jár családi pótlék, de júniusig a két kisebbre még emelt összeget kaptunk. A középső, ebben a hónapban lesz 20 esztendős, középfokú, technikusi képzésben részesül, a harmadik gyermek pedig idén volt 16 éves, középiskolás. Most szeptemberben hiába küldtük be a MÁK-hoz a főiskolás gyermek hallgatói jogviszony igazolását, még októberben is csak két gyerekre járó családi pótlékot kaptunk, 26.600 Ft-ot.
  Köszönöm a választ, előre is!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Ágnes!

   Mindenképpen érdeklődjön a MÁK-nál, mivel két gyerek után folyósítandó összegnél figyelembe kell venni a legidősebb gyermeket is, aki után már nem jogosult ellátásra. Kritérium, hogy a gyermek közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

   • Köszönöm szépen a választ! Én is így tudtam, csak abban nem voltam biztos, hogy most nem történt-e valami változás. Ezek szerint a MÁK malmai lassan őrölnek!

    • Kedves Horváthné Pelyva Erzsébet!

     Hasonlóan problémás volt a mi családipótlékunk is. Nekünk ki kellett tölteni a legnagyobbról (júniusban múlt 20 és érettségi után jár még iskolába) egy papírt (a MÁK adta), hogy a családipótlék számításánál vegyék őt figyelembe. A középsőtől (19) iskola látogatásit kért szintén a MÁK. A legkisebb még középiskolás (16)tőle nem kellett papír. A papírok beadása utáni hónapban mi már meg is kaptuk a rendesen járó összeget.
     Ha ezt mind kitöltöttétek akkor tényleg csak a lassú malom a magyarázat.

     Üdvözlettel:

     Zsuzsa

 15. Emelt összegű családi pótlékkal kapcsolatban érdeklődöm.
  A fiam 11éves kora óta I.típusú cukorbeteg, most augusztusban betöltötte a 18. évet, de még gimnazista.
  Megszüntették az emelt összegű családi pótlékot. Lehet tudni, hogy az ORSZI a cukorbetegséget minek nyilvánítja??????????????
  Andrea

 16. Tanácsot szeretnék kérni, hogy intézzem el az emelt összegű családi pótlék további folyósítását.
  Kislányom tartósan beteg (Coeliakia) 18. évét áprilisban betöltötte ebben az évben. Jelenleg még tanul (gimnázium 12 oszt. Önkormányzat működteti)
  Áprilisban megigényeltem a családi pótlékot és azt 2010 szeptemberéig meg is kaptuk.
  Az újbóli megigénylésre pedig kaptam egy általános tájékoztatót, hogy ha az ORSZI szakhatósági vizsgálatot mellékelem ami legalább 50% egészségkárosodást igazol akkor jogosult vagyok rá.
  Hol kell ezt intézni, milyen nyomtatványt kell kitölteni, mit kell csatolni hozzá, egyáltalán a Cöliákia az ? %-os egészségkárosodást jelent? (Budapesten élünk).
  Köszönöm: Ungor Lenke

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Lenke!

   A vizsgálathoz orvosi beutaló szükséges, keressék fel a háziorvost.
   Nem tudom megmondani, hogy a cöliákiát a szakhatóság hogyan értékeli.

   • Kedves Erzsébet!
    Időközben a Cöliákia Centrumban megtudtam, hogy az ORSZI bizottság a Cöliákiát 30% egészségkárosodásnak minősíti és eddig még senki nem kapta meg az emelt összegű családi pótlékot cöliákiára. Az egész egy nagy kiszúrás, mert túráztatják az embert, hogy hozzon beutalót a szakorvos elküld vérvételre, annak függvényében adják csak ki az igazolást az ORSZI vizsgálathoz és a vége 30% ami tudjuk kevés az emelt összegű családi pótlékhoz.
    Üdvözlettel: Ungor Lenke

 17. kösszönöm a válaszát.kaptam a mák tól egy papirt a csalái pótlék amin a családi potlék összegét 2027-ig irták rá.akkor ez h lehetséges? nem értem.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Boglárka!

   A jogosultságot a kapott igazoláson feltüntetett felülvizsgálat dátumáig (hónapjáig) állapítják meg, ezzel kellene összevetni a MÁK határozatát. Ha azon 2027-es dátum szerepel, akkor nem csak a születési súly (tömeg) alapján áll fenn a jogosultság, hanem olyan súlyos fogyatékosság alapján is, ami végleges. Emiatt a gyermek 18. életévéig jogosult (2028 lenne és nem 2027, 2010-es születés esetén), utána pedig ORSZI vélemény szükséges feltéve, ha a hatályos jogszabályok ezt írják elő.
   (Tartósabb, súlyosabb esetben elvileg először 5 évet jelölnek jelölnek és csak utána állítják ki a végleges változatot.)

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Illetőleg nem (csak) a Q1 kód szerepel, hanem más kód (is).

 18. AZT SZERETNÉM MEGTUDNI HOGY KISLÁNYOMAT 96DKG SZÜLTEM MILYEN KEDVEZMÉNYEK JÁRNAK S MEDDIG?

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Boglárka!

   A születési súly nem éri el az 1.500 g-t, ezért gyermek 3. életévéig magasabb összegű családi pótlékra, alanyi jogon közgyógyellátásra és helyi, helyközi utazási kedvezményre lesz jogosult. Amennyiben a gyermeknek más emelt összegű családi pótlékra jogosító betegsége is van, illetőleg lesz, akkor annak fennállásáig szerez jogosultságot és a gyermek 3. életévét követően egyéb juttatásokra is (Gyes legfeljebb a gyermek 10. életévéig, étkezési térítéstámogatás, ingyenes tankönyvellátás). A Magazin 2. tartalmaz egy táblázatot, milyen jogosultságok párosulnak a gyermekvállaláshoz alanyi jogon, biztosítottként : http://www.anyabarat.hu/magazin/
   Olvassa el a következő bejegyzést is: http://www.anyabarat.hu/2010/07/magasabb-osszegu-csaladi-potlek/

 19. Én azután érdeklődöm, hogy lányom idén érettségizett nem vették fel főiskolára, ezért középfokú nappali tagozaton tanul tovább 1 éves képzés keretében. Az idén augusztusban betöltötte a 20. életévét. Jár-e ezek után részére családi pótlék vagy nem?

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Zsóka!

   Az új szabályok szerint (aug. 31-től hatályba lépett) középiskolai tanulmányokat folytató gyermek után annak a tanévnek az utolsó napjáig jogosult ellátásra amelyben a gyermek a 20. életévét betölti. Ha nincs egyéb jogosultságra okot adó körülmény (pl. sajátos nevelési igényű) megszűnik a jogosultság.

 20. Olyan kérdésem lenne.Nem kaptam meg a családit és a gyest sem,mert lakcímet változtattam.Az állandó ugyanaz viszont tartózkodási címem lett.Megtehetik-e hogy leállítják a folyósítást?És mennyi idő míg utalják,ha bemutattam a papírokat?

 21. Kedves Erzsébet!
  Eddig 3 gyerekünk járt középiskolába. A két nagyobb idén érettségizett, sajnos egyiküket sem vették fel a felső oktatásba. Az egyik OKJ-s tanfolyamra fog járni estin, a másik szintén OKJ-s tanfolyamra jár de nappali tagozaton.
  Az lenne az egyik kérdésem, hogy a legkisebb (16 éves múlt) után milyen összegű családi pótlékra számíthatunk. (A nagyobbik idén töltötte a 20-at, a középső a 19-et.)
  A másik, hogy mivel az idősebbek “iskolába” járnak a 3 gyerek után járó tankönyvtámogatást és étkezési támogatást a kisebbik igénybe veheti-e.

  Köszönettel:

  Zsuzsa

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Zsuzsa!

   Az OKJ-s tanfolyam nem jogosít fel családi pótlékra, így egy gyermek után járó családi pótlék összegre lesz jogosult. Tankönyvtámogatásnál a családi pótlékra való jogosultságot veszik figyelembe, ennek értelmében nem vehet igénybe támogatást.

   • Kedves Erzsébet!

    Köszönöm a választ.
    Az iskolában nem igazán tudtak erre válaszolni.
    Hát ez az amitől tartottam.

    Üdvözlettel:
    Zsuzsa

 22. Kedves Erzsébet!

  Kisfiam 1 éves, nemrég állapítottak meg nála tejallergiát (tejcukorra és tejfehérjére is allergiás). Azt olvastam, hogy emelt szintű családi pótlékot lehet igényelni erre a betegségre. Egy évig szigorú tejmentes diéta van előírva. Szeretném megkérni, hogy erősítsen meg abban, már ha tud, hogy így van-e, és hogy hogyan zajlik ez az igénylési folyamat?

  Köszönöm.

  Tisztelettel
  Szabóné Erika

 23. Akkor jár iskoláztatási segély mert kaptunk mostanában 5800ft-ot gyerekenként de ez a nevelési támogatás volt.Akkor iskoláztatási segély is jár???

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Krisztián!

   Törvényben nevesített elnevezés pénzbeli támogatás, nem iskoláztatási segély és nem nevelési támogatás. A köznyelv használja eltérően. Pénzbeli támogatást az kaphat, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, összege 5.800 Ft/alkalom 2010-ben. 2 alkalommal adható, első alkalom közvetlenül megelőzi az iskolakezdést, a második pedig az őszi időszakra esik.

 24. Kedves Erzsébet!

  Egy vidéki ismerősöm egyedül neveli 3 gyermekét. A két nagyobb után árvaellátást is kap. A legnagyobb betöltötte a 18. évét, de idén még nappali középiskolában tanul, tervezi a továbbtanulást főiskolán. Kérdésem az lenne, hogy
  1) ha jövőre leérettségizik a nagy, utána milyen összegben kapja majd a kicsik után a családi pótlékot (régen ha jól emlékszem, a 3gyerekes összeg járt, de már csak a 2 gyerek után)
  2) az árvaellátás meddig jár. A nagy 22 éves koráig, ha nappalin tovább tanul?

  Köszönettel,
  Ormi

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Ormi!

   1.) A legidősebb gyermeket a kisebb gyermekek után járó családi pótlék összegénél a főiskolai tanulmányok ideje alatt akkor veszik figyelembe, ha rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. (Rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem.)
   2.) Árvaellátás a jelenleg hatályos törvény szerint nappalin folytatott tanulmányok esetében legfeljebb a gyermek 25. életévéig jár.

 25. Azt szeretném kérdezni hogy, az iskoláztatási segély az a nevelési támogatás ,vagy ez külön külön van??????????

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Krisztián!

   Két különálló juttatás. Az “iskoláztatási” segélyre szociális alapon jogosult, a nevelési támogatásra (családi pótlékra) alanyi jogon.

 26. Tisztelt Erzsébet,
  Ha jól értelmeztem, akkor lányom – aki elmúlt 18 éves, de még középiskolás és tartósan beteg (a gerince van elferdülve)- után csak akkor jár emelt szintű családi pótlék szeptember 01-től, ha az ORSZI magállapít egy 50%-os egészségkárosodást.
  Kérem megerősítését, köszömettel,
  Nagy László

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Tisztelt László,

   Igen. A MÁK augusztus hónap folyamán hivatalból értesíti és nyilatkozatot kér arra vonatkozólag, hogy kéri-e az egészségkárosodás megállapítását. Ha igen, kezdeményezik az ORSZI szakhatósági vélemény beszerzését. Ha a feltétel fennáll, akkor a magasabb összegű családi pótlékot folyósítják, amíg a gyermek az ún. iskoláztatási támogatásra jogosult. Ha nem kéri, illetőleg a szakhatósági vélemény alapján nem jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, akkor a “normál” összegű ellátást folyósítják. A középiskolai tanulmányokat (közoktatási intézményben) folytató gyermek esetében az iskoláztatási támogatásra való jogosultság a tankötelezettség megszűnését (18. életév) követően annak a tanévnek a végéig áll fenn, amelyben a 20. életévét betölti.

 27. Püspökiné s. Tünde

  Szeretnék érdeklődni,hogy én Rehabilitációs járadékot kapok,egyedül álló vagyok,3 gyerekkel.Jogosult vagyok-e emelt családi pótlékra?
  Ha igen,akkor mit kell tennem hogy megkapjam?

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Tünde!

   Saját jogon 18. életévét betöltött személy családi pótlék jogosultságának egyik feltétele, hogy a 18. életévét megelőzően a munkaképességét legalább 67%-os mértékben elveszítse, vagy legalább 50%-os egészségkárosodás következzen be. Szakhatósági véleményhez kötött, jelenleg az ORSZI adja ki. Gyakorlatilag már a 18. életévét megelőzően jogosulttá válik az ellátásra.

   Gyermekek jogán pedig a bejegyzésben felsorolt betegségek esetén, szakorvos által kiállított igazolás alapján állhat fenn a jogosultság. A bejegyzés olvasásához kattintson a linkre: http://www.anyabarat.hu/2010/07/magasabb-osszegu-csaladi-potlek/

 28. Arra szeretnék választ kapni hogy a22 életévét betöltő egyetemi hallgató után josult vagyok-e emelt családi pótlékra ha fiatalabb gyermek után még fennáll a jogosutság Köszönöm

 29. kedves erzsébet köszönöm a választ.máskor is hozzád fordulok segitségért.

 30. sziasztok én érdeklödi szeretnék,hogy az esedékes iskoláztatási segély mikor fizetik ki és hogy, még mindig 5.500ft gyerekenként. kösszönettel

 31. AZT KÉRDEZNÉM HOGYHA SZEPTEMBER 1-VEL MEGVÁLTOZIK A LAKCÍMEM AKKOR A LAKÁSFENTARTÁSI TÁMOGATÁST MEDDIG VEHETEM IGÉNYBE?ÉS MIKOR KELL JELEZNEM LACÍMVÁLTOZÁSOM?MIKOR JELENTSEM A HIVATALNÁL A HOGY SZEPTEMBER 1-EL ELKÖLTÖZÖM MÁSIK HELYRE?KÖSZÖNÖM

 32. én azt hallotttam hogy a fidesz vissza adja az idén

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Törvény szabályozza a családi pótlék összegét, jelenleg még módosító javaslat sincs az OGY elé terjesztve. Még van néhány hónap 2010-ből, meglátjuk:)))

 33. érdeklödnék hogy tudja e valaki lessz e duplacsaládi augusztusban köszi elöre is

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*