Egészségügyi szolgáltatás egyéb jogcímei

Írta:Erzsébet

Egészségügyi szolgáltatás egyéb jogcímei

A nem biztosított belföldi személyek -az állam központi költségvetéséből történő fizetéssel- társadalmi szolidaritás alapján,  illetve egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség megfizetésével jogosultságot szereznek egészségbiztosítási ellátásra. Külföldi személyek egyéb szerződések, jogszabályok, valamint megállapodás megkötésével szereznek jogosultságot.

.

Jogsultak köre

 1. aki táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben (Tgyás) , gyermekgondozási díjban (Gyed), baleseti táppénzben, baleseti járadékban részesül- ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 2. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho-t) fizető személyek,
 3. aki saját jogán nyugdíjban (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj), hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások), rehabilitációs járadékban részesül- ha belföldinek minősül,
 4. aki mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási járadékban, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban részesül- ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 5. aki nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásbanrészesül- ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 6. aki bányászati keresetkiegészítésben részesül- ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 7. aki gyermekgondozási segélyben (Gyes) részesül – ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 8. aki Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi nyugdíjban vagy rendszeres rokkantsági segélyben részesül – ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 9. aki rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban (Gyet) részesül – ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 10. a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó alapfokú, középfokú nevelési-oktatási vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár – ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül; valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll (a tanulói jogviszony, illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is),
 11. megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik – ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 12. aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát (220.050 Ft/hó) ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 13. a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel, illetve magyar állampolgár esetén a lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú személy,
 14. személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy,
 15. fogvatartott,
 16. szociálisan rászorult – ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül: akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át nem haladja meg, és a családjának vagyona nincs; vagy aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. (A jegyző bírálja el a szociális rászorultságot.)
 17. egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,
 18. egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett belföldi személy,
 19. aki nevelőszülői tevékenységet folytat, és az e tevékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét (22.050 Ft/hó) – ha társasadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 20. hajléktalan magyar állampolgárok, akik után a központi költségvetésen keresztül megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
 21. külföldi személy külön jogszabály (a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet; a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint), illetőleg nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészségügyi ellátásra.

.

Belföldi:

 1. a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy,
 2.  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
 3. a hontalan. 

.

Szerző

Erzsébet administrator

Eddig 1 hozzászólás van

Egészégügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség | AnyabarátKözzétéve: 11:44 de. - jún 28, 2010

[…] jogviszony, az egyéb jogcímen fennálló egészségügyi ellátásra való jogosultság megszűnését követően a Magyar […]

Hozzászólások lezárva.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.