Terhes nő, mint munkavállaló

Írta:Erzsébet

Terhes nő, mint munkavállaló

A munkaviszony létesítésekor, vagy ezt követően a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat, illetve adatlap kitöltése kérhető, amely a személyiségi jogait nem sérti, amely kizárólag a munkaviszonnyal kapcsolatos nyilvántartáshoz szükséges. A nyilvántartásokba csak a munkaviszonnyal és a munkavégzéssel összefüggő tények, adatok kerülhetnek bejegyzésre.

Tilos a munkavállalót terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzésére, illetve erről szóló igazolás bemutatására kötelezni, kivéve, ha erre a munkaköri alkalmassági vizsgálata és véleményezése körében, jogszabály előírása alapján kerül sor.

A munkaköri alkalmassági vizsgálatnál és véleményezésnél figyelembe kell venni, hogy a nők (különös tekintettel a fogamzóképes korúakra és terhesekre -ezen belül a terhesség korai szakaszában lévőkre-, a nemrégen szült, szoptató anyákra, az anyatejet adókra) alkalmatlanok, vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak a mellékletben foglalt  egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre. (Melléklet letöltése itt.)

Amennyiben  orvosi vélemény indokolja a munkavállaló nőt terhessége megállapításától gyermeke 1 éves koráig a munkáltató köteles állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe ideiglenesen áthelyezni, vagy meglévő munkakörében a munkafeltételeket megfelelően módosítani. Az új munkakör kijelöléséhez a munkavállaló hozzájárulása szükséges.  A terhes nőt akkor sem lehet tovább foglalkoztatni, ha az új munkakört nem fogadja el. A munkáltató köteles adott esetben több munkakör felajánlásával, illetve a munkakörülmények egyéb vonatkozású módosításával és a dolgozó nő terhességével, illetve anyaságával összefüggő és az egészségi követelményeken túlmenő körülmények figyelembevételével is messzemenő erőfeszítéseket tenni a dolgozó nő számára elfogadható új munkakör biztosítására. A munkavállaló nőtől pedig együttműködési kötelezettsége alapján elvárható, hogy a neki a fentiek szerint felajánlott, állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakört elfogadja, ha a körülményeire figyelemmel neki aránytalan sérelmet nem okoz. Előfordulhat, hogy a munkavállaló indokolatlanul nem fogadja el a neki felajánlott munkakört, tekintettel arra, hogy a korábbi munkakörben nem foglalkoztatható munkavégzés hiányában munkabér nem illeti meg.

A nőt terhessége és szülés miatt nem érheti hátrány, ezért az új feltételekkel foglalkoztatott munkavállaló átlagkeresete nem lehet kevesebb az előző munkakör átlagkereseténél. Ha az áthelyezés rövidebb munkaidejű munkakörbe történik, mint amilyenben terhessége előtt dolgozott és az átlagkeresete nem éri el az előző átlagkeresetet, akkor a korábbi átlagkeresetére a rövidebb munkaidejű foglalkoztatása ellenére is jogosult. Ugyanilyen megítélés alá esik, ha a nőt több műszakos munkakörből egy műszakos munkakörbe helyezik át.

Kivételt képez az ideiglenes áthelyezés és korábbi átlagkereset fizetésének kötelezettsége alól, ha a munkáltató nem tud a nő egészségi állapotának megfelelő munkakört biztosítani sem ideiglenes áthelyezéssel, sem a munkafeltételek megfelelő módosításával. Ilyenkor fel kell menteni a munkavégzés alól és erre az időre állásidőre járó munkabért kell fizetni, ami megegyezik a személyi alapbérrel (órabér, vagy havibér pótlékok nélkül).

A nőt terhessége megállapításától a gyermeke 1 éves koráig éjszakai munkavégzésre nem vehető igénybe -még beleegyezésével sem-, ami számos esetben csak azzal biztosítható, hogy a munkáltató a munkavállaló nőt ideiglenesen más, olyan munkakörbe helyezi át, ahol mód nyílik a nappali, illetve délelőtti műszakba való beosztásba. Ilyen esetben is joga van korábbi átlagkeresetére. Tilos a rendkívüli munkavégzés elrendelése.

Nem kötelezhető belegyezése nélkül más helységben végzendő munkára (kiküldetés) a nő terhessége megállapításának kezdetétől  gyermeke 3 éves koráig.

Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól a kötelező orvosi vizsgálat időtartamára, ide értve a terhességgel összefüggő orvosi vizsgálatot is, ha a vizsgálaton való megjelenésre csak munkaidőn belül van lehetőség.  A terhes nőt a vizsgálat idejére távolléti díj illeti meg.

További rendelkezés, hogy a terhes nő munkaviszonya munkáltatói rendes felmondással nem szűntethető meg, valamint  a terhes  (illetőleg szülő) nőt szülési szabadság illeti meg, amit  úgy kell kiadni, hogy 4 hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.

Szerző

Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.